VĂN BẢN MỚI   
   
   Nghị định - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản
   
   Quyết định 73/QĐ-UBDT điều chỉnh khu vực 105 xã của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng dân tộc và miền núi. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế nội dung các xã có tên tương ứng trong Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
   
   
   Ngày 30 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số Chỉ thị 03/CT-TTg Về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
   QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
   Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường theo hướng chuyên nghiệp văn minh và hiện đại.
   Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số: 16/2014/QĐ-TTg về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
     Hiến pháp sửa đổi    20/2/2014
    LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.
   
   
1
Page size:
select
Page: of 1
Bản tin 1 đến 15 / 14

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1635198
Hình hoạt động