LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo cấu trúc địa chất sâu lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở xử lý và tổng hợp các tài liệu địa vật lý tỷ lệ 1/1.000.000.

Liên hệ tham khảo
Phạm Khoản

Báo cáo cấu trúc địa chất sâu lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở xử lý và tổng hợp các tài liệu địa vật lý tỷ lệ 1/1.000.000.

Năm: 1985Tác giả: Phạm KhoảnKý hiệu lưu trữ: Vl-167