LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo kết quả khảo sát một số thông số vật lý ảnh hàng không vũ trụ đa phổ phục vụ nghiên cứu địa chất khu vực Lâm Đồng.

Liên hệ tham khảo
Nguyễn tài Thinh

Báo cáo kết quả khảo sát một số thông số vật lý ảnh hàng không vũ trụ đa phổ phục vụ nghiên cứu địa chất khu vực Lâm Đồng.


Năm: 1987
Tác giả: Nguyễn tài Thinh
Ký hiệu lưu trữ: Vl-192