LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo kết quả nghiên cứu tính chất vật lý của đá và quặng trên lãnh thổ Việt Nam (Đề tài 44.01.02.03)

Liên hệ tham khảo
Nguyễn Khải

Báo cáo kết quả nghiên cứu tính chất vật lý của đá và quặng trên lãnh thổ Việt Nam (Đề tài 44.01.02.03)


Năm: 1986
Tác giả: Nguyễn Khải
Ký hiệu lưu trữ: Vl-189