LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo kết quả sử dụng phương pháp phóng xạ khảo sát phối hợp tìm kiếm cát nặng vùng ven biển nam Phan Thiết - Thuận Hải tỷ lệ 1/25.000

Liên hệ tham khảo
Trương Thanh Hương

Báo cáo kết quả sử dụng phương pháp phóng xạ khảo sát phối hợp tìm kiếm cát nặng vùng ven biển nam Phan Thiết - Thuận Hải tỷ lệ 1/25.000


Năm: 1981
Tác giả: Trương Thanh Hương
Ký hiệu lưu trữ: Vl.VI-02