LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

05 Tháng Sáu 2017
Ngày 24 tháng 3 năm 2016, Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức để tổng kết công tác năm 2015 và triển nhiệm vụ năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Cảnh Dương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng; đồng chí Bùi Vĩnh Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng Cục trưởng; đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục; tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo Cục Kiểm soát HĐKS miền Bắc; Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản; Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất; Bảo tàng Địa chất; Tạp chí Địa chất cùng toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị.

 Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu chỉ đạo Hội ngh

Theo báo cáo Tổng kết do Chánh Văn phòng Tổng cục Trần Phương trình bày: Trong năm 2015, Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong năm 2016, đon vị cũng đã đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm như:

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 15/2012-NĐ-CP trình Chính phủ ban hành.

- Triển khai xây dựng và trình 06 Thông tư.

- Đánh giá 02 năm thực hiện Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (phần khoáng sản); nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2013/NĐ-CP.

-  Triển khai tổng kết, đánh giá tác động của các chính sách, quy định của Luật khoáng sản năm 2010 sau 05 năm thực hiện. Trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi Luật khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan

- Xây dựng 23 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 và pháp luật khác có liên quan; Tiến hành khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ.

- Hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 theo đúng kế hoạch giao của Bộ TN&MT.

Về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản:

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thi công có hiệu quả, đúng tiến độ 03 đề án Chính phủ; triển khai 02 đề án thuộc Đề án 47.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện 21 nhiệm vụ đề án điều tra, đánh giá khoáng sản, 05 nhiệm vụ điều tra đánh giá môi trường.

- Chỉ đạo các đơn vị triển khai xây dựng đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỉ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội”.

- Kiểm tra, giám sát, thẩm định và nghiệm thu các nhiệm vụ, đề án địa chất. Tổ chức giám sát các đề án thăm dò khoáng sản.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản.

- Chỉ đạo triển khai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

- Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xây dựng định mức đơn giá các công trình địa chất theo yêu cầu.

Về hợp tác quốc tế:

- Đẩy mạnh, tăng cường các hoạt động hợp tác song phương, đa phương trong khuôn khổ ASEAN và 3 nước đối tác, Ủy ban Địa chất Quốc tế, Ban Khoa học tự nhiên của UNESCO v.v...

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Chỉ đạo triển khai có hiệu quả 10 đề tài cấp Bộ và 06 đề tài cấp cơ sở.

Về công tác tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đảm bảo bộ máy hoạt động đạt hiệu quả tốt; tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2014-2016 và 2016-2021; tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2014-2016.

- Tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc, hoàn chỉnh bộ máy tổ chức của các đơn vị.

- Thực hiện chế độ, chính sách, lao động và tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp quản lý.

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Tham gia, thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức cán bộ theo quy định.

 

Đoàn Chủ tịch

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương đã ghi nhận các kết quả đạt được của cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, cán bộ, công chức trong đơn vị đã năng động, có những giải pháp hợp lý và tích cực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của năm 2015. Đồng thời, Tổng Cục trưởng cũng đề nghị sang năm 2016, cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Tập trung đánh giá tác động của nền KT-XH sau khi thực hiện Luật khoáng sản 2010.

- Xây dựng và sửa đổi một số văn bản pháp luật để quản lý khoáng sản trong thực tế được hiệu quả hơn.

- Các nhiệm vụ chính phủ cần có định hướng về áp dụng khoa học kỹ thuật và đưa ra được các kết quả thực tiễn.

- Chăm lo hơn nữa cho đời sống cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị.

Tại hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018. Ban Thanh tra nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục bảo đảm thực hiện quyền giám sát, kiểm tra của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật, nghị quyết và những quy định của Tổng cục liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động.

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng Tổng cục./.

trính nguồn: http://dgmv.gov.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=7197:h%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-ca%CC%81n-b%C3%B4%CC%A3,-c%C3%B4ng-ch%C6%B0%CC%81c-n%C4%83m-2016-c%C6%A1-quan-t%E1%BB%95ng-c%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%E1%BA%A5t-v%C3%A0-kho%C3%A1ng-s%E1%BA%A3n-vi%E1%BB%87t-nam&Itemid=356&lang=vi

Để lại bình luận của bạn