LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Cơ cấu tổ chức

  Theo quyết định số 401/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Bộ máy của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam gồm 03 phòng chức năng, 03 Đoàn trực thuộc và 01 trung tâm chuyên đề. Các phòng thực hiện công tác quản lý về đề tài, thẩm định đánh giá chất lượng, quản lý nhân sự, lên kế hoạch và quản lý các hoạt động chung. Các Đoàn địa chất và trung tâm thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và sản xuất theo kế hoạch của Liên đoàn. Ngoài ra, các đơn vị còn thực hiện các hợp đồng kinh tế theo đơn đặt hàng của các tổ chức kinh tế.

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

 

keyboard_arrow_up back to top