LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

MỘT SỐ TẠI LIỆU MỚI VỀ CÁC THÀNH TẠO GRANITOID NHÓM TỜ BA TƠ

Liên hệ tham khảo
Phức hệ Sa Huỳnh thuộc thành tạo granit kiểu S tuổi Trias sớm-giữa, có mối liên quan nguồn gốc với khoáng hóa thiếc, kim loại hiếm.

DƯƠNG VĂN CẦU, NGUYỄN CÔNG CẦU, MAI KIM VINH

                         Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam

 

TÓM TẮT

Báo cáo “Đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ Ba Tơ tỷ lệ 1: 50.000” đã được phê duyệt và nộp vào Lưu trữ Địa chất tháng 3 năm 2005. Nhiều phát hiện mới về địa chất và khoáng sản đã được “Hội đồng xét duyệt đề án, báo cáo địa chất” đánh giá cao. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số tài liệu mới về các thành tạo granitoid. Đó là việc xác lập mới các phức hệ magma xâm nhập Sa Huỳnh và Sơn Dung.

Phức hệ Sa Huỳnh thuộc thành tạo granit kiểu S tuổi Trias sớm-giữa, có mối liên quan nguồn gốc với khoáng hóa thiếc, kim loại hiếm.

Phức hệ Sơn Dung có thành phần phân dị liên tục từ monzogabro tới monzonit thạch anh và granite. Phức hệ thuộc loạt kiềm vôi, bão hòa nhôm, kiểu I-S granit, có quan hệ xuyên granit sáng màu phức hệ Sa Huỳnh và tuổi đồng vị Trias giữa.

 

ABSTRACT

NEW DATA ON GRANITOID OF BA TO SHEETS

Duong Van Cau, Nguyen Cong Cau, Mai Kim Vinh

South Vietnam Geological Mapping Division

 

The report: “Geological mapping and mineral resources investigation of Ba To sheets at scale 1/50,000” has been reviewed and archived in March, 2005. Many discoveries of geology and mineral resources have been highly appreciated by “Examination Commity of geological project and report”. This paper introduces several new data on granitoid of Ba To sheets including new establish of Sa Huynh and Son Dung intrusive rock suites.

Sa Huynh suite comprises Early-Middle Triassic S-type granite that is genetically related to tin and rare metal mineralizations.

Son Dung suite consists of continual differentiation from monzogabbro to quartz monzonite and granite. The rocks are of calc-alkaline series, peraluminous, S-type, Middle Triassic aged and penetrating Sa Huynh granite.