LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THĂM DÒ CÁC MỎ ĐÁ ỐP LÁT

Liên hệ tham khảo
Việc thăm dò, đánh giá một cách xác thực trữ lượng và chất lượng đá ốp lát là việc làm rất khó khăn, đòi hỏi phải chi phí khá lớn công sức và tiền của mới mong tránh được những rủi ro lớn cho các chủ đầu tư.DOÃN HUY CẨM
Văn phòng Hội đồng Đánh gía Trữ lượng Khoáng sản


Tóm tắt


Việc thăm dò, đánh giá một cách xác thực trữ lượng và chất lượng đá ốp lát là việc làm rất khó khăn, đòi hỏi phải chi phí khá lớn công sức và tiền của mới mong tránh được những rủi ro lớn cho các chủ đầu tư. Hiện nay, ở Việt Nam kinh nghiệm thăm dò các mỏ đá ốp lát gốc còn rất hạn chế. Những vấn đề đặt ra trong khuôn khổ của bài báo chỉ là những kinh nghiệm bước đầu cần được hoàn thiện dần cùng với tiến trình đẩy mạnh công tác thăm dò và khai thác, gia công các mỏ đá ốp lát trong nước.

ABSTRACT

MAIN ISSUES IN EXPLORATION OF FACED ROCKS

                                                                          Doan Huy Cam

Commity of Mineral reserves assessement

 

Effective exploration and assessement of reserves and quality of faced rocks are very difficult needing great fees in human forces and money to avoid risks. The experiences in exploration of faced bed rocks are limited in Vietnam. The issues raised in the paper are preliminary experiences needed perfection step by step during exploration, exploitation and processing works of faced rocks in Vietnam.