LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT CỦA CHẤT TRẦM TÍCH TRONG MẪU NƯỚC

Liên hệ tham khảo
Việc phân tích thành phần hạt của chất trầm tích trong mẫu nước hiện giờ chưa có phương pháp nào để phân tích tác giả xin giới thiệu một phương cách.

Trương Minh Hoàng 

Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Việc phân tích thành phần hạt của chất trầm tích trong mẫu nước hiện giờ chưa có phương pháp nào để phân tích tác giả xin giới thiệu một phương cách.
Phương cách này dùng để phân tích thành phần hạt của chất trầm tích trong mẫu nước sông, suối, hồ, vùng cửa sông,...
Phương cách này có thể sử dụng cho các ngành Địa chất, Địa chất Môi trường, Vật lý Môi trường, Khoa học Môi trường,...
Đối với việc phân tích thành phần hạt của chất trầm tích trong mẫu nước theo phương pháp tỉ trọng kế và pipet kế gặp khó khăn sau:
- Tổng khối lượng của các kích cỡ hạt của chất trầm tích trong mẫu nước không biết trước.
- Khối lượng của chất trầm tích trong mẫu nước quá nhỏ.
- Trong mẫu nước đem phân tích có chứa muối.
Bằng phương cách này, có thể xác định tương đối chính xác hàm lượng các cỡ hạt có đường kính từ 0,05 mm đến đường kính nhỏ hơn 0,001 mm.
Phương cách phân tích này về nguyên tắc cũng giống như các phương pháp tỉ trọng kế, pipet kế, phân chia cỡ hạt của mẫu đất hạt mịn. Dựa vào tốc độ rơi khác nhau của các hạt ở trong nước khi lắng, trong quá trình này sử dụng pipet để lấy mẫu nước ở những độ sâu cần thiết (việc lấy mẫu này như phương pháp pipet) để phân chia kích cỡ hạt.

 

ABSTRACT

GRANULOMETRIC ANALYTICAL METHOD

OF MATERIALS IN WATER SAMPLES

Truong Minh Hoang

 Faculty of Geology, Ho Chi Minh City University of Natural sciences

 

In present day there is not any method for granulometric analyse of materials in water samples except that proposed by the author.

This method is used for granulometric analyse of materials in water of rivers, streams, lakes, river mouth areas…

This method can apply for geological and environmental domains.

The granulometric analyse of materials in water by densimeter and pipette has the following difficulties:

- Unknown before total mass of materials grain sizes in watwer samples.

- Sediment mass is too small.

- Water samples contain salt.

Using the author’s method one can determine relatively exactly contents of grain sizes which have diameter ranging from 0.05 to < 0.001mm.