LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

SỰ TIẾN HOÁ BỒN TRŨNG CỬU LONG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI ĐỊA ĐỘNG LỰC KHU VỰC

Liên hệ tham khảo
Trên cơ sở phân tích đặc trư­ng trầm tích, cấu trúc, kiến tạo, bất chỉnh hợp địa tầng và tài liệu địa vật lý ở khu vực cận, tác giả tái dựng lại quá trình tiến hoá của bồn trũng Cửu Long.

                                                                    LÊ TRIỀU VIỆT

 Viện Địa Chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT

Trên cơ sở phân tích đặc trư­ng trầm tích, cấu trúc, kiến tạo, bất chỉnh hợp địa tầng và tài liệu địa vật lý ở khu vực cận, tác giả tái dựng lại quá trình tiến hoá của bồn trũng Cửu Long. Phân tích những đặc điểm trên thì sự hình thành và phát triển bồn trũng Cửu Long là quá trình rất phức tạp và bị chi phối bởi nhiều nguồn lực và không có mối quan hệ rõ ràng với sự tách giãn đáy biển Đông cũng như­ với trượt bằng trái dọc đới đứt gãy Sông Hồng. Đây là một nhận định khác biệt với sự nhận thức đã hình thành từ tr­ước tới nay.

 

ABSTRACT

EVOLUTION OF CUULONG BASIN IN RELATIONSHIP

WITH REGIONAL GEODYNAMIC REGIME

                                                                  Le Trieu Viet

Institute of Geological Sciences, Vietnamese Academy of Science and Technology

 

Based on analysing sedimentary charateristics, tectonic structures, stratigraphic unconformities and geophysical data of Cuu Long basin and surrounding area, the author has reconstructed evolution of Cuu Long basin. Upon these data it is seen that evolution of this basin is compcated and controled by numerous force sources and clearly not related with the rifting of East Sea floor as well as the left strike-slip along Red River Fault Zone. This statement is different from the opinion that has been existed for long time up to now.