LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN KAOLIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Liên hệ tham khảo
Các nghiên cứu địa chất và khoáng sản ở tỷ lệ nhỏ cho thấy, tỉnh Tây Ninh có tiềm năng về khoáng sản phi kim loại; trong đó, có kaolin.

 

NGUYỄN CHÍ VŨ** Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam;, HOÀNG NGỌC KỶ*** Hội Địa chất Tp. Hồ Chí Minh*

TÓM TẮT

Các nghiên cứu địa chất và khoáng sản ở tỷ lệ nhỏ cho thấy, tỉnh Tây Ninh có tiềm năng về khoáng sản phi kim loại; trong đó, có kaolin. Kaolin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nguyồn gốc phong hóa và trầm tích, tuy chất lượng và quy mô phân bố còn hạn chế nhưng khi nâng cao mức độ nghiên cứu rất có thể sẽ là một tiềm năng lớn cần được khai thác sử dụng thích hợp.

 

ABSTRACT

POTENRTIALS OF KAOLINITE IN TAYNINHPROVINCE

                                                                          Nguyen Chi Vu*, Hoang Ngoc Ky**

 

The geological and mineral researches in small scales show that Tay Ninh province has potential of nonmetal mineral recources including kaolinite. Within Tay Ninh province territory kaolinite has weathering and sedimentary origins, although quality and distribution scale of kaolinite are relatively limited, but it may be a large potential for ceramic and porcelain industry in future.

 

*South Vietnam Geological Mapping Division;

** Ho Chi Minh City Geological Association.