LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

TIỀM NĂNG SÉT GẠCH NGÓI MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH THĂM DÒ – KHAI THÁC

Liên hệ tham khảo
Sét gạch ngói ở Miền Đông Nam Bộ (MĐNB) có tiềm năng và trữ lượng rất lớn. Theo các tài liệu điều tra đánh giá Tài nguyên khoáng sản (TNKS) đến nay đã đăng ký được 190 mỏ sét gạch ngói trong khu vực MĐNBMA CÔNG CỌ, LÊ MINH THỦY
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam


TÓM TẮT 

Sét gạch ngói ở Miền Đông Nam Bộ (MĐNB) có tiềm năng và trữ lượng rất lớn. Theo các tài liệu điều tra đánh giá Tài nguyên khoáng sản (TNKS) đến nay đã đăng ký được 190 mỏ sét gạch ngói trong khu vực MĐNB. Sét gạch ngói có hai loại nguồn gốc phong hoá và trầm tích, trong đó sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích có tiềm năng lớn hơn. Tổng tài nguyên dự báo sét gạch ngói cả khu vực MĐNB đạt trên 1865 triệu m3, trong đó sét gạch ngói nguồn gốc phong hoá đạt gần 160 triệu m3, sét gạch ngói trong trầm tích Neogen đạt 1099 triệu m3, sét gạch ngói trong trầm tích Đệ tứ đạt 606 triệu m3.
Để bảo đảm sử dụng sét gạch ngói có hiệu quả và bên vững, dự kiến ở MĐNB quy hoạch thành 5 cụm công nghiệp khai thác và chế biến lớn là Chơn Thành, Bến Cát, Tân Uyên, Mộc Bài và Phước Tân.

 

ABSTRACT

BRICK-TILE CLAYS POTENTIAL IN EASTERN NAM BO REGION

AND ORIENTATION OF EXPLORATION - EXPLOITATION PLANNING

                                                                           Ma Cong Co, Le Ming Thuy

                                                         South Vietnam Geological Mapping Division

 

Eastern Nam Bo region (ENBR) has large potential of brick-tile clays. So far 190 brick-tile clays mines have been registered in ENBR. The brick-tile clays have two types of origin: weathering and sedimentary one of which the latter has large potential. The total prognosticated resources of brick-tile clays in ENBR are of 1865 millions m3 among which the weathering origin clays reach 160 millions m3, those of sedimentary origin in Neogene sedimentary rocks reach 1099 millions m3 and in Quaternary sedimentary rocks reach 606 millions m3.

In order to use effectively and stable the brick-tile clays in ENBR 5 industrial groups for exploitation and processing are tentatively planned, namely Chon Thanh, Ben Cat, Tan Uyen, Moc Bai and Phuoc Tan.