LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

VÀI SUY NGHĨ VỀ KHẢ NĂNG LIÊN QUAN GIỮA CÁC TRẬN ĐỘNG ĐẤT GẦN ĐÂY VỚI CÁC ĐỚI ĐỨT GÃY CÓ BIỂU HIỆN HOẠT ĐỘNG KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ

Liên hệ tham khảo
Trên cơ sở phân tích tổng hợp các tài liệu địa chất, địa vật lý và địa động lực hiện có, bài báo đưa ra một số suy nghĩ về khả năng liên quan giữa các trận động đất gần đây, nhất là các trận động xảy ra ngày 05/08/2005 UTC với các đới đứt gãy có biểu hiện hoạt động hiện tại trong khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ như: các đới đứt gãy Lộc Ninh – Tp. Hồ Chí Minh, Thuận Hải – Minh Hải và Sông Sài Gòn,... ;

ĐỖ VĂN LĨNH, MA CÔNG CỌ, ĐẶNG VĂN RỜI

Đoàn Địa chất I, Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam

 

TÓM TẮT

Trên cơ sở phân tích tổng hợp các tài liệu địa chất, địa vật lý và địa động lực hiện có, bài báo đưa ra một số suy nghĩ về khả năng liên quan giữa các trận động đất gần đây,  nhất là các trận động xảy ra ngày 05/08/2005 UTC với các đới đứt gãy có biểu hiện hoạt động hiện tại trong khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ như: các đới đứt gãy Lộc Ninh – Tp. Hồ Chí Minh, Thuận Hải – Minh Hải và Sông Sài Gòn,... ; đồng thời, đưa ra sơ đồ địa động lực hiện đại phản ánh kết quả xử lý mới nhất về trạng thái ứng suất khu vực trong giai đoạn cuối Pliocen – Đệ tứ và dự báo các  đoạn đứt gãy hoạt động, cơ chế chấn tiêu động đất Mb= 5,3  và Mb= 4,4 độ Richter ngày  05/08/ 2005 UTC.

 

ABSTRACT

SEVERAL OPINIONS ON RELATION POSSIBILITY

BETWEEN RECENT EARTHQUAKES AND ACTIVE FAULT ZONES

IN SOUTH TRUNG BO AND NAM BO OF VIET NAM.

Do Van Linh, Ma Cong Co, Dang Van Roi

                                                                        South Vietnam Geological Mapping Division

 

Based on geological, geophysic, seismic and present geodynamic tectonic data, the paper gives several opinions on relation possibility between recent earthquakes, especially those occured on 05/08/2005 UTC and active fault zones in South Trung Bo and Nam Bo of Viet Nam such as Loc Ninh –  Ho Chi Minh city, Thuan Hai – Minh Hai and Sai Gon River fault zones. An active fault and modern geodynamic schema is proposed for South Trung Bo and Nam Bo of Viet Nam indicating the latest information on regional  tectonic stress field from Late Pliocene to present day. It also predicts active segment faults and forcal mechanism of Mb = 5.2 and Mb= 4.4 Richter for earthquake that occured on August 5, 2005 UTC.