LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo kết quả áp dụng phương pháp phóng xạ tìm kiếm cát nặng vùng Mũi Né - Thuận Hải tỷ lệ 1/20.000

Liên hệ tham khảo
Phùng Thế Lễ

Báo cáo kết quả áp dụng phương pháp phóng xạ tìm kiếm cát nặng vùng Mũi Né - Thuận Hải tỷ lệ 1/20.000


Năm: 1978
Tác giả: Phùng Thế Lễ
Ký hiệu lưu trữ: Vl.VI-01