LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo kết quả bay kiểm tra bản đồ từ hàng không miền nam Việt Nam

Liên hệ tham khảo
Nguyễn Xuân Sơn

Báo cáo kết quả bay kiểm tra bản đồ từ hàng không miền nam Việt Nam


Năm: 1977
Tác giả: Nguyễn Xuân Sơn
Ký hiệu lưu trữ: Vl-98