LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

TIỀM NĂNG CHỨA DẦU KHÍ CỦA CÁC TẦNG ĐÁ CARBONAT Ở ĐỚI NÂNG ĐẠI HÙNG - THIÊN ƯNG - MÃNG CẦU VÀ BỒN TRŨNG NAM CÔN SƠN

Liên hệ tham khảo
Cho đến nay, các tầng dầu lớn chứa trong đá carbonat ở bồn trũng Nam Côn Sơn (NCS) chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, các nghiên cứu khu vực đối với các bồn trũng chứa dầu khí ở thềm lục địa Nam Việt Nam cũng như các nghiên cứu chi tiết tài liệu địa chất, địa vật lý hiện có cho thấy triển vọng tồn tại các tích tụ dầu lớn trong tầng đá carbonat ở bồn trũng NCS.

 

HOÀNG PHƯỚC SƠN, TRẦN VĂN HỒI,
NGUYỄN VĂN ĐỨC, MAI VĂN BÌNH
Xí nghiệp LDDK “Vietsovpetro”


TÓM TẮT


Cho đến nay, các tầng dầu lớn chứa trong đá carbonat ở bồn trũng Nam Côn Sơn (NCS) chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, các nghiên cứu khu vực đối với các bồn trũng chứa dầu khí ở thềm lục địa Nam Việt Nam cũng như các nghiên cứu chi tiết tài liệu địa chất, địa vật lý hiện có cho thấy triển vọng tồn tại các tích tụ dầu lớn trong tầng đá carbonat ở bồn trũng NCS.
Đá carbonat ở bồn trũng NCS đã được tìm thấy ở trong khoảng chiều sâu từ 1.100m đến 3.464m, chúng ở trong các phức hệ trầm tích từ Biển Đông đến Thông – Mãng Cầu có tuổi từ Pliocen sớm đến Miocen trung. Ở bồn trũng NCS, có hai loại đá carbonat chính đó là carbonat dạng thềm và carbonat ám tiêu. Carbonat ám tiêu được hình thành từ các các quần thể ám tiêu san hô tại chỗ, chúng giữ nguyên vị trí như khi còn sống, được gọi là đá vôi san hô. Ngoài ra còn tìm thấy dolomit chiếm hàm lượng không lớn. Các phát hiện dầu chứa trong các tầng đá carbonat ở mỏ Đại Hùng, trên cấu tạo Thiên Ưng – Mãng Cầu thuộc đới nâng trung tâm bồn trũng NCS trong thời gian qua cho thấy các tầng đá chứa carbonat là các đối tượng chứa dầu khí quan trọng ở khu vực này.

 

ABSTRACT

OIL AND GAS RESERVOIR POTENTIAL

OF CARBONATES IN DAI HUNG - THIEN UNG - MANG CAU HIGH

AND NAM CON SON BASIN

Hoang Phuoc Son, Tran Van Hoi,

NguyenVanDuc, Mai van Binh

                                                                                        Vietsovpetro

 

So far large carbonate reservoir has not been found in Nam Con Son (NCS) basin. Nevertheless, regional geological studies on oil and gas in Southern Vietnam continental shelf and especially the detailed geological and geophysical data indicate possibility of a large potential reservoir existence in carbonates of NCS basin.

The carbonates in NCS basin have been found at 1100-3464m deep belonging to Lower Pliocene-Middle Miocene Bien Dong, Thong and Mang Cau Formations. There are two types of carbonates in here: shelf and reef carbonates. The reef carbonates were formed in place from reef coral populations maintaining on the spot as when alive and called coral limestone. Besides, small amount of dolomite has been found. The recent oil discovery in carbonates of Dai Hung field belonging to Thien Ung-Mang Cau structure in central high of NCS basin suggests that the carbonates are important reservoirs.